.

رفتار با کودک

حرف و عمل در بدرفتاری کودک
از آنجاکه هدف بسیاری از بدرفتاری های آزار دهنده واداشتن شما به تسلیم و یا تغییر دادن فکر شماست،یکی از راه های صحیح پرداختن به رفتار آزار دهنده کودک
با بدرفتاری کودکان چه باید کرد
یکی از جنبه های دشوار فرزند پروری ،پرداختن به سوء رفتار کودک است موقعی که کودکان ما سوء رفتار دارند اغلب احساس نا امیدی و یاس می کنیم ممکن است ناراحت یا عصبانی شویم
چگونه می توان برای کودکان الگوی خوبی بود
کودکان از رفتار شما الگو برداری می کنند وقتی شما با کودک خود مهربان باشید او نیز سعی می کند با دیگران مهربان باشد پس رفتار کودک شما درحال و آینده به شما بستگی دارد
قدرت الگو برداری کودکان را دست کم نگیرید
الگو برداری در کودکان راهی است برای یادگیری آنها و پدر و مادر مسئول آموزش به کودک هستند ، کودک رفتار و حرکات آنها را تقلید می کند

جدیدترین محصولات